1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len VOP) upravujú povinnosti nájomcu
obytného auta a obytného prí­vesu (ďalej len „karavan“) v zmysle zmluvy o prenájme
dopravného prostriedku a spolu s preberací­m protokolom na odovzdanie a prebratie vozidla
tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme dopravného prostriedku (ďalej len zmluva).

2. Doba nájmu karavanu je minimálne 3 dni, v dobe od 1.6. do 30.9. minimálne 7 dní­. Nájomca
karavanu, alebo ní­m určený vodič(i) musí­ mať ku dňu prebratia karavanu do nájmu vodičský
preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov, prax vo vedení­ vozidla minimálne
dva roky a dosiahnutý vek minimálne 24 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný
preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predloží­ ku dňu podpisu zmluvy, ďalej aspoň jednu faktúru,
vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón).

3. Právnické osoby (živnostní­ci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy
okrem ustanovení­ v bode 2.) týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace,
ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (ak sú platitelia DPH), v prí­pade, ak sa nejedná o štatutárov
alebo konateľov, aj plnú moc notársky overenú. V prí­pade, že v zmluvnom postavení­ nájomcu
vystupuje podnikateľský subjekt, fyzická osoba, štatutárny orgán resp. jeho člen, konajúci
v mene podnikateľa, je povinný podpí­sať zmluvu o ručení­, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu
záväzkov nájomcu voči prenají­mateľovi v prí­pade, že tieto neuhradí­ samotný nájomca. Zmluva
o ručení­ podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4. Karavan sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase, v sí­dle prenají­mateľa, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak. Štandardný čas na prevzatie karavanu je ráno o 9:00 prvý deň
nájmu a na odovzdanie späť prenají­mateľovi do 18:00 v posledný deň prenájmu. Iné termí­ny je
potrebné dohodnúť vopred s prenají­mateľom. Karavan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s
platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné
poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapí­šu do preberacieho protokolu a podpí­šu oboma
zmluvnými stranami. Všetky poškodenia a poruchy nevyznačené v preberacom protokole sa
považujú za vzniknuté počas uží­vania karavanu nájomcom a tento za ich odstránenie, resp.
náhradu škody zodpovedá.

5. Karavan sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami,
10 kg naplnená propán-butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdne odpadové nádrže na
vodu) a s prí­slušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s
doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt /s plnou nádržou
sa auto aj vracia/ a diaľničnými známkami pre SR. Spotrebované pohonné hmoty si nájomca
hradí­ sám.

6. Prenají­mateľ odovzdáva karavan s vysvetlení­m a zaškolení­m jeho obsluhy, ako i poučení­m o
bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie karavanu a zoznámenie sa s jeho zariadení­m
a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie karavanu a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca
je povinný s touto dobou rátať.

7. Nájomca sa zaväzuje karavan uží­vať výhradne na jeho účel. Karavan vráti včas a v stanovený
dátum v zmluve, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle
preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného prí­slušenstva a
jeho súčastí­, resp. iných vecí­ ktorých prevzatie nájomca potvrdil svojí­m podpisom na
odovzdávajúcom protokole. Karavan nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou
odpadovou nádobou na WC. Nájomca nie je oprávnený uží­vať karavan v rozpore s účelom, na
ktorý slúži a to najmä:
– na prepravu tovaru,
– na prepravu osôb alebo nákladu za odplatu,
– na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prí­vesu;
– v rámci automobilových (motorových) športových podujatí­;
– vodičom pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok;
Nájomca ďalej nie je oprávnený uží­vať karavan mimo krají­n Eíš, Európskeho hospodárskeho
priestoru a Švajčiarska ako ani žiadnou inou osobou ako: nájomcom a osobou určenou v
nájomnej zmluve ako vodič karavanu. Uží­vanie karavanu v rozpore s účelom, na ktorý
karavan slúži, jeho uží­vanie inou ako dohodnutou osobou alebo mimo dohodnutého územia sa
považuje za závažné porušenie zmluvy. V prí­pade uží­vania karavanu v zmysle predchádzajúcej
vety je prenají­mateľ oprávnený fakturovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur.
Zaplatení­m zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenají­mateľa na náhradu škody.

8. Rezervácia karavanu na daný termí­n /elektronicky na webovej stránke prenají­mateľa,
telefonicky, prí­p. mailom/ platí­ 3 dní­. Záloha na rezerváciu prenájmu karavanu vo výške 50% z
celkovej ceny je splatná do 3 dní­ od rezervácie a následne jej pripí­saní­m na účet prenají­mateľa
(uvedený v zmluve) sa mení­ na záväznú a slúži ako blokácia termí­nu. Celková suma za nájom
je hradená na účet prenají­mateľa na základe faktúry v splatnosti 21 dní­ pred začatí­m nájmu,
spolu so sumou 1000.‐€, ktorá tvorí­ vratnú zálohu na kauciu pre prí­pad poškodenia
karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ako aj na krytie nákladov zistených pri vrátení­
karavanu, ktoré môžu byť účtované po odovzdaní­ karavanu späť prenají­mateľovi ako zmluvná
pokuta a to najmä v nasledujúcich prí­padoch:
– silne znečistený interiér, jeho súčasti alebo prí­slušenstvo karavanu /blato, živica, lepidlo,
farba…/ 200,-eur
– nevyčistená nádrž na WC 100,-eur
– nedotankovaná palivová nádrž 20,-eur (plus cena pohonných hmôt)
– nadmerne znečistený exteriér vozidla 50,-eur
– nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 30,-eur
– strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300,-eur
– neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí­ karavanu a iných prevzatých vecí­
sú hradené v plnej výške.
Prenají­mateľ je oprávnený započí­tať si kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám, škode,
sankciám a iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za nájomcu, resp. iným
plneniam, ktoré je povinný uhradiť nájomca. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní­
karavanu, prenají­mateľ je oprávnený kauciu zadržať do momentu jej vyčí­slenia. Nájomca sa
zaväzuje uhradiť prenají­mateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase
prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prí­pade, že výška škody prekračuje stanovenú
kauciu. Na všetky takéto platby vystaví­ prenají­mateľ riadny daňový doklad.

Bez uhradenia nájomného aj kaucie v plnej výške nebude karavan nájomcovi vydaný do nájmu.
9. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:
– do 45 dní­ ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom,
– od 45 do 30 dní­ ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom,
– od 14 do 30 dní­ ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom,
– od 7 dní­ do dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom,
– ku dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom.
Pri účtovaní­ storno poplatkov bude v plnej výške vrátená uhradená kaucia vo výške 1000,-eur.
Pri predčasnom vrátení­ karavanu zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej
časti nájmu.
10. Nájomca znáša všetky náklady súvisiace s prevádzkou karavanu, odlišné od tých, ktoré v zmysle
zmluvy a týchto VOP znáša prenají­mateľ a to najmä ceny pohonných hmôt, cestných poplatkov,
pokút, náklady na opravy vzniknuté počas uží­vania karavanu atď.

11. Je zakázané na karavane vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, skrutkovanie, vÅ•tanie,
atď.
Nájomca zodpovedá za to, že v karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé,
prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu
karavanu, je nutné konzultovať vopred s prenají­mateľom. Prenají­mateľ hradí­ opravy vzniknuté
bežným opotrebení­m (napr. vypálená žiarovka), ktorých doklad o nákupe si nájomca odloží­ a
tento mu bude uhradený.

12. V čase nájmu karavanu nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych
predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dčºžku nájmu
karavanu. V prí­pade, že bude prenají­mateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných
predpisov v rámci obdobia nájmu karavanu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi spolu s
administratí­vnym poplatkom 10,- eur. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

13. V prí­pade poškodenia karavanu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom
vykonajú nájomcom následné kroky:
– privolať polí­ciu,
– telefonicky kontaktovať asistenčné služby poisťovateľa prenají­mateľa
– zdokumentovať udalosť, v prí­pade dopravnej nehody spí­sať zápisnicu o nehode spolu s
adresami a menami svedkov,
– vytvoriť fotodokumentáciu nehody,
– neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
– telefonicky kontaktovať prenají­mateľa.

14. V prí­pade, že prí­de k porušeniu týchto VOP, bod 7), 11), 13) je prenají­mateľ oprávnený
nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prí­pade sa ich
nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14 dní­ od doručenia výzvy.

15. V prí­pade odcudzenia karavanu je nájomca okamžite povinný kontaktovať polí­ciu,
prenají­mateľa, spí­sať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými
dokladmi od karavanu odovzdá prenají­mateľovi. V prí­pade, že akýkoľvek z týchto bodov
nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť
prenají­mateľovi.

16. V prí­pade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí­ karavanu a jeho súčasti nájomca
obratom kontaktuje prenají­mateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenají­mateľ uskutoční­
všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

17. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, uží­vať a chrániť karavan. čŽalej sa
zaväzuje neponechávať karavan nezamknutý. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú
kontrolu stavu prevádzkových kvapalí­n, v prí­pade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej
spadá i kontrola motorového oleja a predpí­saného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie
karavanu sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti karavanu, výbavu a
zariadenie ako i osobné veci nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá nájomca. Spoluúčasť
nájomcu je 10 %, minimálne však 498,-eur (hradené z kaucie). V celom karavane nie je
dovolené fajčiť! V prí­pade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude uplatnená voči
nájomcovi sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie
interiéru /tepovanie poťahov, kobercov a čalúnení­, vypranie záclon a pod./.

18. Karavan je vybavený GPS systémom určenia polohy.

19. V prí­pade, že prenají­mateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý karavan riadne a
včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenají­mateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku
nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5 pracovných dní­ od
zistenia takejto skutočnosti.

20. Nájomca svojí­m podpisom týchto VOP potvrdzuje, že si prečí­tal a porozumel ustanoveniam a
podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky
vyplývajúce pre neho z týchto VOP, pripája svoj podpis a zároveň vyhlasuje, že tieto VOP neboli
podpí­sané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni. VOP budú podpí­sané v 2 vyhotoveniach
1x pre nájomcu, 1x pre prenají­mateľa.